5-6 Mayıs’ta Bilgi’de II. Disiplinlerarası Medya Çalışmaları. Program burada: @bilgimedya @BiLGiOfficial

II. Disiplinlerarası Medya Çalışmaları

Lisansüstü Öğrenci Konferansı

5 Mayıs 2012 Cumartesi
9.00-10.00 Kayıt
10.00-10.45 Açılış Konuşması: Prof. Dr. AslıTunç (İstanbul Bilgi Üniversitesi) – “Medya Çalışmaları
Quo Vadis?:Geleceğe Doğru Alçaktan Bir Uçuş”
10.45-12.15 1. Oturum
Medya, Demokrasi, İktidar
Moderatör: Esra Ercan Bilgiç (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Murat Can Tonbil (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ??Başkalarının ?açı?sına bakmak: Yurttaş Gazeteciliği
Çağında Savaş Muhabirliğinin Dönüşümü?
Filiz Gündüz (Marmara Üniversitesi)  & Süleyman Güven (Ankara Üniversitesi) ??Medya İktidar
Söylem: 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 Askeri Darbeleri?
Sarper Durmuş (İstanbul Bilgi Üniversitesi)  ??Küresel Kamusal Alan ve Ulusötesi Habercilik?
Fatma Yağızoğlu (Atatürk Üniversitesi), Özge Çepni(Atatürk Üniversitesi) & Hatice Uzunçelebi
(Atatürk Üniversitesi) ??Alternatif Medya Bağlamında Türkiye?de Yerel Basın: Fransa Yerel Basınıyla
Karşılaştırmalı Olarak Sorunlar ve Çözüm Önerileri?
12.15-13.00 Öğle Arası
13.00-14.30 2. Oturum
Sosyal Medya
Moderatör: Esra Elmas (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Leyla Gök (İstanbul Bilgi Üniversitesi) & Hakkı Hakan Sandal (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ??Popüler
Türk Milliyetçiliğine Twitter?dan Bakmak: Vakalar üzerinden bir Söylem Analizi?
Munise Nur Aktan (Galatasaray Üniversitesi) ??Gündelik Sorunlar Üzerinden Muhalifleşme: Twitter?
Sabina Jafarova (Kadir Has Üniversitesi) ??Sosyal Medya: Güçsüzlerin Gücü?
Çiğdem Yüksekdağ (İstanbul Bilgi Üniversitesi) & Özgür Fırat Yumuşak (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ?
?Bir Sosyal Pratik Olarak Twitter?da Millliyetçilik: Twitter Kullanıcıları ile Online Anket Çalışması?
14.30-14.45 Kahve Arası14.45-16.15 3. Oturum
Bellek ve Yeni Toplumsal Hareketler
Moderatör: Sarper Durmuş (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Sezgin Ateş(Ankara Üniversitesi), Elçin Kavak (Ankara Üniversitesi) &Ece Karakuş (ODTÜ) – ?Yeni
Toplumsal Hareketler ve Medya?
Dilara Tekrin (Kadir Has Üniversitesi) – ?Yeni Kamusal Alanda Saf Bilgi: WikiLeaks?
Süheyla Yıldız (Galatasaray Üniversitesi) – ?Kimlik Stratejileri ve Toplumsal Hafıza: 1990 sonrası
Türkiye Yahudileri Örneği?
Leyla Bektaş (Marmara Üniversitesi) – ?Toplumsal Yapıdaki Değişimlerin Arabesk Müzik Üzerindeki
Etkisi: Müslüm Gürses Örneği?
16.15-16.30 Kahve Arası
16.30-18.00 4. Oturum
Toplumsal Cinsiyet Temsilleri
Moderatör: Yrd. Doç Dr. Itır Erhart (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Edagül Türker (İstanbul Üniversitesi) ??İslami Kadın Dergilerinde Kadın İmajı?
Yağmur Çenberli (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ??Türk Televizyon Dizilerinde Türk Ailesinin Temsili?
Umut Güner (Kaos GL Derneği) ??Nefret Suçları Kimin Sorunu?: LGBT Bireyler, Nefret Söylemi ve
Medyadaki Temsil?
Neşe Öztemir (Galatasaray Üniversitesi)  ??Popüler Olanın İkili İmtihanı: Kurgulanan Erkeklerden
Kutsanan Erkekliklere?
6 Mayıs 2012 Pazar
Sosyal Medya
10.00-11.30 1. Oturum
Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Abdülkadir Önkol (Gazi Üniversitesi) ??Eski Köye Yeni Adet: Köy Odalarından Facebook Odalarına
Aşık Kahveleri ve Kültürel Dönüşüm?
Laura Avadar (Galatasaray Üniversitesi) ??Genç Yetişkin Türk Gazeteciler ve Twitter Kullanımları?
Arzu Bayar (Anadolu Üniversitesi) ???Mış Gibi? Yaşam Tarzları: Facebook?ta Yayınlanan Fotoğrafların
Çözümlenmesi?Ozan Yıldırım (Anadolu Üniversitesi) ??Yeni Medya Aracılığıyla Sunulan Yaşam Tarzları: Hilal Cebeci
Örneği?
11.30-11.45 Kahve Arası
11.45-13.15 2. Oturum
Ekran ve Reklam
Moderatör: Özge Özdüzen (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Mine Karataş (Fırat Üniversitesi) ??Türk Edebiyatında Klasikleşen Romanların Beyaz Cama Uzanan
Yolculuğu?
Duygu Kayalık (Gazi Üniversitesi)??Kültürel Bellek? ve ?Kültür Kodu?Bağlamında Reklam ve
Halkbilimi İlişkisi?
Eren Ekin Ercan (Gazi Üniversitesi)??Küreselleşme Bağlamında Fordizm?den Postfordizm?e Araba
Reklamlarının Dönüşümü: General Motors, Ford, Toyota?
Serdar Yıldız (Anadolu Üniversitesi) – ?Üniversiteler Ne Vaat Ediyor? Türkiye?deki Üniversitelerin
Tercih Döneminde Yayınladıkları Basın İlanlarına Yönelik Bir İçerik Analizi Çalışması?
13.15-14.15 Öğle Arası
14.15-15.45 3. Oturum
Gerçek Mekanlardan Sanal Mekanlara
Moderatör: Ceren Mert (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Latif Bilgiler (Anadolu Üniversitesi) ??Mekanların Tüketimi: Eskişehir?deki Konulu Kafeler Üzerine Bir
Alımlama Çalışması?
Mustafa Çetin (Ege Üniversitesi) & Hatice Özgiden (Ege Üniversitesi) ??Dijital Kültür Sürecinde Dijital
Yerliler ve Dijital Göçmenler: Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenlerin Twitter Kullanıcılarını Takip Etme
Davranışları Üzerine Bir Araştırma?
Eda Öztürk (Galatasaray Üniversitesi)  ??Kurumsal Sorumluluk ve/veya Gönüllü Bir Pratik: Türkiye?de
Özel Teşebbüslerin Kültür ve Sanat Alanına Müdahalesi?
Fahrünnisa Bakırcı (Atatürk Üniversitesi) &Meryem Okumuş (Atatürk Üniversitesi) ??Üniversite
Öğrencilerinin Eğitim Odaklı Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Algı ve Tutumları Üzerine
Uygulamalı Bir Çalışma: Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi?
15.45-16.00 Kahve Arası
16.00-17.30 4. Oturum
Toplumsal Cinsiyet Temsilleri
Moderatör: Aylin Dağsalgüler(İstanbul Bilgi Üniversitesi)Elif Çağlı (Işık Üniversitesi) ??Toplumsal Cinsiyet, Milliyetçilik ve Militarizm?
Bahar Gedik (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ??Türban İçerikli Haberleri Türbanlı Kadınların Algılaması ve
Yorumlaması?
Gizem Orçin (Marmara Üniversitesi) ??Üçüncü Sayfa Haber Öznesi olarak Kadının Temsili: Posta
Gazetesi Örneği?
Z. Feyza Akınerdem (Open University) ??Evlilik Programlarının Özne Kurgusu, Öznelerin Evlilik
Arzusu?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d