YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI kongresi Çağrı Metni

YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI: KURAM, YÖNTEM, UYGULAMA VE SİYASA
I. ULUSAL KONGRESİ
07- 08 Mayıs 2013, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

www.yenimedya.org.tr

*BİLDİRİ ÇAĞRISI*

Günümüzde yeni medya ve çeşitli yeni medya ortamları hem gündelik
yaşamda hem de bilimsel araştırma alanında giderek daha fazla yer
tutmakta, farklı bakış açılarından birçok tartışmanın gerçekleşmesine
neden olmaktadır. Bu geniş çerçeve düşünüldüğünde yeni medyayı
sorunsallaştırma ve kavrama çabasında öncelik taşıyan kimi konularla
alanı tartışmak anlamlı olacaktır. Bu amaçla yola çıkıldığında yeni
medyanın bu denli tartışılır olmasına neden olan özelliklerinin onu
geleneksel medyadan farklılaştıran özellikleri olduğu görülür: dijital
olması, etkileşim olanağı, kullanıcı türevli içerik üretimi vd.
Toplumsal yaşamda geniş kesimlerce tartışılmasına neden olan önemli bir
olgu ise geleneksel medyada bu yeni araçlara ve ortamlara yönelik
temsilin kamuoyunda yarattığı olumsuz imgedir. Geleneksel medyada yer
alan yeni medya konulu haberler incelendiğinde genelde geleneksel
iletişim araştırmalarının ilk dönem çalışmalarına egemen olan etki
paradigmasının başat konuları olan ?şiddet, pornografi, ahlaki yozlaşma?
vb. konuların odağa alındığı ve ?korunması gereken savunmasız grupların?
yeni medyanın etkilerinden nasıl zarar gördüğünün resmedildiği görülür.
Bu kavranış üzerinden siyasi irade ?korumacı-kollamacı? tekno-toplumsal
politika geliştirmekte, yeni medya ortamlarını yasa ve yönetmelikler ve
kurum ve/veya kurullar aracılığıyla düzenlenmeye ve denetlenmeye
çalışmaktadır. Böylesi bir kavranış yeni medyanın olanaklarının göz ardı
edilmesine yol açarken; bireyin yeni medya ortamlarında güçlenmesine
yönelik yeni medya okuryazarlığı vb. stratejilerin de
değersizleştirilmesi ve kamuoyunun gündeminden uzaklaştırılmasıyla
sonuçlanır. Bu kavrayış ve sonuç dolaşımdaki/ görünürdeki akademik
çalışmalara da yansımaktadır. Bu noktada bilim insanlarının sorumluluğu,
kamuoyunun ve bilimsel araştırmaların gündeminden uzak tutulanı,
görülmeyeni ve alternatif olanı görünür kılmak ve biraraya getirerek
tartışmaya açmaktır. Bu nedenle bu kongrede,

* Yeni medya çalışmalarının Türkiye’deki gelişimini,
* Günümüzdeki mevcut çalışmaları ve bu çalışmaları besleyen kuramsal
ve kavramsal yaklaşımları ve yöntemleri,
* Yeni medya çalışmalarının gelecekte dünyada ve Türkiye’deki
yönelimini karşılaştırmalı değerlendirmek hedeflenmektedir.

Bu çerçevede aşağıdaki konu başlıklarında (elbette bunlarla da sınırlı
olmamakla birlikte) yukarıda ifade edilen kongrenin temel amacı
doğrultusunda üretilecek özgün ve alana katkı sağlayacak çalışmalar
kongrede sunulmak için davet edilmektedir.

*KONGRENİN TEMEL KONULARI VE OTURUM BAŞLIKLARI*

*Kongrede yeni medya bağlamında ele alınacak olan (olası) alt başlıklar
aşağıdaki gibidir. Ancak, konular ve tartışmalar bunlarla sınırlı değildir.*

* EKONOMİ ve ENDÜSTRİ- Yeni medya ekonomisi, Yaratıcı endüstri,
Dijital oyun endüstrisi, Emek gücü ve örgütlenme, Özgür yazılım,
Açık kaynak
* EĞİTİM- Dijital/ yeni medya okuryazarlığı, Alternatif öğrenme
ortamları (ciddi ve eğitsel oyunlar vb.)
* HUKUK – Temel hak olarak İnternet, Yasal düzenlemeler, düzenleyici
kurullar, Kişisel verilerin korunması, Özel yaşamın gizliliği
* SİYASET ve DEMOKRASİ – Yeni medya ve aktivizm, İnternet Özgürlüğü,
Siyasal Katılım, Toplumsal hareketler, İfade özgürlüğü, Yurttaş
gazeteciliği, Yönetişim, E-devlet uygulamaları
* YENİ MEDYA SOSYOLOJİSİ – Yeni medya ortamları ve birey (sosyal medya
ortamları, bloglar, mikrobloglar, oyunlar, sözlükler vb. ortamlar),
Dijital kültür, Dijital gözetim, Dijital oyun (ortam, tür, oyuncu),
Toplumsal cinsiyet, Kuşak olgusu (dijital göçmenler, yerliler, X,Y,
Z kuşağı vb. tartışmalar), Kullanıcı ve/ veya üretici deneyimleri,
Sayısal uçurum
* SANAT – Dijital sanat, Tasarım, Etkileşimli iletişim ortamları
* ARAYÜZEYDE YÖNTEM- Yöntem tartışmaları, Saha deneyimleri, Yeni
medyanın yeniliği/ neliği sorunu
* ETİK- Sorunlar ve sorumluluklar, Paydaşlar (üretici ve kullanıcılar)

Ayrıca, kongreyle eşzamanlı çeşitli atölye çalışmaları da planlanmaktadır.

*ÖNEMLİ TARİHLER*

Bildiri göndermek için son tarih: 05 Ekim 2012
Kabul edilen bildirilerin ilanı: 03 Aralık 2012
Tam metin göndermek için son tarih: 01 Mart 2013

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.