Kongre var! YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI: KURAM, YÖNTEM, UYGULAMA VE SİYASA

Ymkongre logo 0.png

YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI: KURAM, YÖNTEM, UYGULAMA VE SİYASAI. ULUSAL KONGRESİ 07- 08 Mayıs 2013, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesihttp://www.yenimedya.org.tr

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Günümüzde yeni medya ve çeşitli yeni medya ortamları hem gündelik yaşamda hem de bilimsel araştırma alanında giderek daha fazla yer tutmakta, farklı bakış açılarından birçok tartışmanın gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu geniş çerçeve düşünüldüğünde yeni medyayı sorunsallaştırma ve kavrama çabasında öncelik taşıyan kimi konularla alanı tartışmak anlamlı olacaktır. Bu amaçla yola çıkıldığında yeni medyanın bu denli tartışılır olmasına neden olan özelliklerinin onu geleneksel medyadan farklılaştıran özellikleri olduğu görülür: dijital olması, etkileşim olanağı, kullanıcı türevli içerik üretimi vd. Toplumsal yaşamda geniş kesimlerce tartışılmasına neden olan önemli bir olgu ise geleneksel medyada bu yeni araçlara ve ortamlara yönelik temsilin kamuoyunda yarattığı olumsuz imgedir. Geleneksel medyada yer alan yeni medya konulu haberler incelendiğinde genelde geleneksel iletişim araştırmalarının ilk dönem çalışmalarına egemen olan etki paradigmasının başat konuları olan ?şiddet, pornografi, ahlaki yozlaşma? vb. konuların odağa alındığı ve ?korunması gereken savunmasız grupların? yeni medyanın etkilerinden nasıl zarar gördüğünün resmedildiği görülür. Bu kavranış üzerinden siyasi irade ?korumacı-kollamacı? tekno-toplumsal politika geliştirmekte, yeni medya ortamlarını yasa ve yönetmelikler ve kurum ve/veya kurullar aracılığıyla düzenlenmeye ve denetlenmeye çalışmaktadır. Böylesi bir kavranış yeni medyanın olanaklarının göz ardı edilmesine yol açarken; bireyin yeni medya ortamlarında güçlenmesine yönelik yeni medya okuryazarlığı vb. stratejilerin de değersizleştirilmesi ve kamuoyunun gündeminden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanır. Bu kavrayış ve sonuç dolaşımdaki/ görünürdeki akademik çalışmalara da yansımaktadır. Bu noktada bilim insanlarının sorumluluğu, kamuoyunun ve bilimsel araştırmaların gündeminden uzak tutulanı, görülmeyeni ve alternatif olanı görünür kılmak ve biraraya getirerek tartışmaya açmaktır. Bu nedenle bu kongrede,

 • Yeni medya çalışmalarının Türkiye’deki gelişimini,
 • Günümüzdeki mevcut çalışmaları ve bu çalışmaları besleyen kuramsal ve kavramsal yaklaşımları ve yöntemleri,
 • Yeni medya çalışmalarının gelecekte dünyada ve Türkiye’deki yönelimini karşılaştırmalı değerlendirmek hedeflenmektedir.

Bu çerçevede aşağıdaki konu başlıklarında (elbette bunlarla da sınırlı olmamakla birlikte) yukarıda ifade edilen kongrenin temel amacı doğrultusunda üretilecek özgün ve alana katkı sağlayacak çalışmalar kongrede sunulmak için davet edilmektedir.

KONGRENİN TEMEL KONULARI VE OTURUM BAŞLIKLARI

Kongrede yeni medya bağlamında ele alınacak olan (olası) alt başlıklar aşağıdaki gibidir. Ancak, konular ve tartışmalar bunlarla sınırlı değildir.

 • EKONOMİ ve ENDÜSTRİ- Yeni medya ekonomisi, Yaratıcı endüstri, Dijital oyun endüstrisi, Emek gücü ve örgütlenme, Özgür yazılım, Açık kaynak
 • EĞİTİM- Dijital/ yeni medya okuryazarlığı, Alternatif öğrenme ortamları (ciddi ve eğitsel oyunlar vb.)
 • HUKUK – Temel hak olarak İnternet, Yasal düzenlemeler, düzenleyici kurullar, Kişisel verilerin korunması, Özel yaşamın gizliliği
 • SİYASET ve DEMOKRASİ – Yeni medya ve aktivizm, İnternet Özgürlüğü, Siyasal Katılım, Toplumsal hareketler, İfade özgürlüğü, Yurttaş gazeteciliği, Yönetişim, E-devlet uygulamaları
 • YENİ MEDYA SOSYOLOJİSİ – Yeni medya ortamları ve birey (sosyal medya ortamları, bloglar, mikrobloglar, oyunlar, sözlükler vb. ortamlar), Dijital kültür, Dijital gözetim, Dijital oyun (ortam, tür, oyuncu), Toplumsal cinsiyet, Kuşak olgusu (dijital göçmenler, yerliler, X,Y, Z kuşağı vb. tartışmalar), Kullanıcı ve/ veya üretici deneyimleri, Sayısal uçurum
 • SANAT – Dijital sanat, Tasarım, Etkileşimli iletişim ortamları
 • ARAYÜZEYDE YÖNTEM- Yöntem tartışmaları, Saha deneyimleri, Yeni medyanın yeniliği/ neliği sorunu
 • ETİK- Sorunlar ve sorumluluklar, Paydaşlar (üretici ve kullanıcılar)

Ayrıca, kongreyle eşzamanlı çeşitli atölye çalışmaları da planlanmaktadır.

(Bilim Kurulu, katıtlım ve bildiri göndermek koşulları, kayıt, ulaşım ve diğer detaylar için lütfen kongre web sitesini ziyaret edin. yenimedya.org.tr)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d