Advertisements

Day: May 26, 2015

Cengiz Aktar: Millî Aşı, Millî Ar-Ge

Millî Aşı, Millî Ar-Ge “Onlar konuşur, AKP yapar” serisindeki palavralar arasında millî aşı var. Aşı

Advertisements
%d bloggers like this: