Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Katılım Çağrısı

Yeni Medya 2. Ulusal Kongresi

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Katılım Çağrısı

26-27 Şubat 2015
Kadir Has Üniversitesi
İstanbul

http://www.yenimedya.org.tr
kongre@yenimedya.org.tr

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih
+23 MAYIS 2014

Kabul edilen bildirilerin ilanı
30 HAZİRAN 2014

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih
3 EKİM 2014

——-

Yeni Medya, özellikle de İnternet 21. Yüzyılda daha fazla demokrasi,
tartışma ve paylaşım; daha eşitlikçi, adil ve katılımcı bir dünya için
olanaklar sunan bir alan olarak karşımızda duruyor. Bununla birlikte,
yeni medya, Julian Assange’ın deyişiyle, totaliterliğin bugüne dek
görülmedik düzeyde tehlikeli bir yöntemi haline gelme ve insan
uygarlığı için tehdit olma riskini de içerisinde barındırıyor. Yeni
medyanın farklı veçheleriyle, bir yandan kitlesel eylemlerin itici
güçlerinden biri olduğuna; diğer yandan da devletler tarafından
sürekli olarak kontrol altına alınmaya çalışıldığına Tunus, Mısır,
İzlanda, İspanya ve Amerika’da, en son olarak da Gezi hareketinde
tanık olduk.

Yaşananlar ve yaşanmakta olanlar, önemli bir kavramın da
vurgulanmasını ve tartışılmasını zorunlu kıldı: daha fazla demokrasi
ile daha fazla otoriterlik; daha fazla özgürleşim ile daha fazla
gözetim; daha fazla yurttaş katılımı ile daha fazla ticarileşme ve
tekelleşme arasındaki salınımında yeni medyanın ve yurttaşların
kaderini tayin edecek kilit kavramlardan biri olarak ‘Yeni Medya
Okuryazarlığı’.

Neoliberal yönetişim mantığının daraltılmış yurttaşlık kavrayışı,
yurttaşların siyasete ve siyasi karar alma süreçlerine katılımını
sınırlama ilkesine dayanmaktadır. ‘Alışveriş yapıyorum öyleyse varım!’
mottosuyla özetlenen; ‘kendi kaderini tayin’ hak ve mekanizmalarından
yoksun; mevcut olandan başkasını, alternatif bir dünya tahayyülünü boş
bir hayale dönüştüren bu mantık, yurttaşlık kavramının içini
boşaltmaktadır. Yeni medya teknolojileri tam da bu noktada aktif,
katılımcı bir yurttaşlık modelinin hayata geçirilmesi için önemli
olanaklar sunmaktadır. Günümüzde birçok ulusüstü ve uluslararası
kuruluş (Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler vd.) İnterneti bir
insan hakkı olarak tanımakta, yeni medyayı ve yeni medya
okuryazarlığını ‘aktif yurttaşlığın’ önemli bir unsuru olarak görmektedir.

Bununla birlikte, yeni medya ortamlarına özsel bir demokratiklik
atfetmek çok da anlamlı olmayacaktır. Son yıllarda sızıntılarla
gündeme gelen skandallar, devletler ve şirketlerin yurttaşların
iletişim trafiklerini ve kişisel bilgilerini yasal ve yasal olmayan
yöntemlerle sürekli olarak gözetlediklerini ve kaydettiklerini
göstermiştir. Bütün bu denetim, gözetim ve fişleme mekanizmasına
yurttaşların da ‘gönüllü’ katkıları, ‘rıza’ları düşünüldüğünde yeni
medya okuryazarlığı daha da büyük bir önem kazanmaktadır.

26-27 Şubat 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yeni Medya
Çalışmaları II. Ulusal Kongresi yeni medya okuryazarlığını odağa
alarak aşağıdaki başlıklar çerçevesindeki özgün bilimsel çalışmaları
davet etmektedir:

Yeni medya okuryazarlığı ve yurttaşlık arasındaki bağ

Yeni medya okuryazarlığı ve dijital aktivizm

Yeni medya ve protesto dalgaları (Arap Baharı, Occupy, Gezi?)

Yeni medya okuryazarlığı eğitimi

Gözetim, denetim, sansür ve yeni medya okuryazarlığı

Yeni medya okuryazarlığı ve hukuki düzenlemeler

Yeni medya okuryazarlığı ve ulusüstü / uluslararası kuruluşlar

Yeni medya okuryazarlığında STK’ların rolü

Yeni medya okuryazarlığı ve tüketimin ekonomi-politiği (ya da
tüketici yurttaş vs. üretici/katılımcı yurttaş)

Yeni medya okuryazarlığı ve ekoloji

Yeni medya okuryazarlığı ve teknokültürel politikalar

Yeni medya okuryazarlığı ve toplumsal dönüşüm

Yeni medya okuryazarlığı ve kalkınmacı politikalar / ideolojik
konumlandırmalar

Yeni medya okuryazarlığı ve yaratıcı endüstriler

Yeni medya okuryazarlığı ve eleştirel pedagoji

Yeni medya okuryazarlığı ve alternatif müfredat geliştirimi

Farklı hedef kitleler için yeni medya okuryazarlığı

Yeni medya okuryazarlığı ve katılımcı tasarım/yazılım geliştirimi

Yeni medya okuryazarlığı araştırmaları

Yeni medya okuryazarlığı ve yeni medya sanatları

Yeni medya okuryazarlığı ve yeni kütüphane tasarımı

Yeni medya okuryazarlığı ve post-dijital yayıncılık olanakları

Okuryazarlık, kendi kendine öğrenme, kendi kendine yapma ağları

Dünyadaki somut uygulamalar

Türkiye?den somut uygulama örnekleri

Kongre burada listelenmeyen, yeni medya okuryazarlığını odağa alan
diğer konu başlıkları ile ilgili bildiri önerilerine de açık olacaktır.

Yeni medyanın geleceği demokratik ya da otoriter bir özün
somutlanmasından çok, bu teknolojiler üzerinde verilecek mücadele ile
birlikte sürekli olarak yeniden ve yeniden belirlenecektir. Yeni
medyanın demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi bir zemin olarak
kurulmasında bu teknolojileri ve ortamları kullanan bireylerin
yetkinlikleri ve farkındalıkları, yani yeni medya okuryazarlığı hayati
önem taşıyan kilit bir kavramdır.

Önemli tarihler:

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih
+23 MAYIS 2014

Kabul edilen bildirilerin ilanı
30 HAZİRAN 2014

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih
3 EKİM 2014

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre’ye gönderilecek bildiri
özetleri kör hakem (blind review) sürecinden geçecektir. Bildiri özeti
ile başvuracak olanlar, sorunsallarını minimum 300 ve maksimum 500
kelimeden oluşacak şekilde özetleyerek, bildiri başlığını ve çalışmayı
betimleyen beş anahtar sözcüğü, adları soyadları, unvan, kurum ve
adres dahil iletişim bilgilerini Kongre Web sayfasında yer alan
Bildiri Özeti Gönderim kısmından sunmalıdır. Bildiri özetleri 2-23
Mayıs 2014 tarihleri arasında web sayfasından (www.yenimedya.org.tr)
sunulabilir. Kongre ile ilgili diğer detaylar için de (katılım ücreti,
önemli tarihler vb.) kongre web sayfası izlenebilir

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.